Khi bạn muốn đồng bộ các sự kiện từ ứng dụng Google Calendar của bạn với CalendarDC, bạn lưu ý những mục bên dưới

Quyền và trách nhiệm của nhà cung cấp ứng dụng CalendarDC đối với dữ liệu trong Google Calendar của bạn
Nếu bạn đã cấp quyền cho ứng dụng CalendarDC truy cập lịch Google Calendar nghĩa là ứng dụng có quyền lấy toàn bộ dữ liệu có trong Google Calendar của bạn. Chúng tôi không chịu nhiệm về những nội dung có trong Google Calendar mà bạn đã nhập vào. Các dự liệu này có thể được đồng bộ về các phiên bản của CalendarDC mà bạn có sử dụng. Chúng tôi cam kết không cung cấp dữ liệu của bạn cho bất cứ bên thứ 3 nào nếu không được tham vấn từ phía bạn. Bạn có quyền xóa, cập nhật, tạo bản sao, chia sẻ, sao, chụp, chiếu dữ liệu này bằng các chức năng trên phần mềm CalendarDC. Chúng tôi lấy dữ liệu từ Google Calendar dựa trên tập các API do Google cung cấp nên chúng tôi không đảm bảo có thể lấy được toàn bộ dữ liệu và chúng tôi cũng không đảm bảo dữ liệu trên Google Calendar bị thay đổi nếu không phải do lỗi do ứng dụng CalendarDC tác động lên

Những quyền đối của Google Calendar mà chúng tôi cần bạn cung cấp:

- Quyền đọc các sự kiện: để CalendarDC có thể đồng bộ và hiển thị các sự kiện

- Quyền thêm các sự kiện: để bạn có thể thêm các sự kiện vào CalendarDC và đồng bộ với Google Calendar

- Quyền xóa các sự kiện: để bạn có thể xóa các sự kiện của Google Calendar ngay trên CalendarDC

- Quyền cập nhật các sự kiện: để bạn có thể cập nhật các sự kiện của Google Calendar ngay trên CalendarDC


Quyền miễn trừ trách nhiệm: Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp Google Calendar có sự mất mát dữ liệu hoặc rò rỉ dữ liệu trong bất kỳ trường hợp nào.

 

The CalendarDC application provider's rights and responsibilities for your Google Calendar data
If you have given CalendarDC permissions to access events in the Google Calendar, the application has the right to retrieve all of the data contained in your Google Calendar. We are not responsible for content contained in Google Calendar that you enter. These data can be synchronized with some versions of CalendarDC which you use. We are committed to not providing your data to any third parties without consulting your side. You have the right to delete, update, copy, share, copy, capture, project this data using the functions on the CalendarDC software. We obtain data from Google Calendar based on a set of APIs provided by Google, so we do not guarantee that all data can be retrieved and we do not guarantee that data on Google Calendar is changed if not due to error affected by the CalendarDC application

Below is some Google Calendar permissions we need you to provide:

- Permission to read events: CalendarDC can sync and display events

- Permission to add events: you can add events to CalendarDC and sync with Google Calendar

- Right to delete events: you can delete events from Google Calendar right from CalendarDC

- Right to update events: you can update Google Calendar events right on CalendarDC


Disclaimer: We are not responsible in the event that Google Calendar has data loss or data leakage under any circumstances.